ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการที่ปรึกษา

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
กรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌมะปุระ
กรรมการที่ปรึกษา

นพ. วราวุธ กิตติวัฒนากูล
รองประธานวิชาการ

รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ
ปฏิคมและเหรัญญิก

รศ.อรุณศรี ปรีเปรม
ประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม
กรรมการกลาง

ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ
กรรมการกลาง