อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Education

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น – 2540

Master of Dental Sciences (MD.Sc.) The University of Queensland, Australia – 2543

Doctor of Philosophy (PhD.) ? Orofacial Pain. University of London, UK? – 2550

Membership

Member of the International Association for the Study of Pain (IASP) ? Thai Branch

Member of the British Pain Society

Research Interest:

Orofacial Pain, Neuropathic pain in the orofacial region

1 ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) นายวราวุธ กิตติวัฒนากูล
(ภาษาอังกฤษ) Mr. WARAWUT KITTIWATTANAGUL
2 เลขหมายประจำตัวประชาชน
3 ตำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์ 7 วช. (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
4 หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

ถนน ศรีจันทร์? อำเภอเมือง? จังหวัด ขอนแก่น 40002

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : โทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 1220 , 0897892505

e-mail:warawkit@hotmail.com
5 ประวัติการศึกษา

ชื่อ ปริญญา

สถาบัน

ปีที่จบ

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2534
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ศัลยศาสตร์) พ.ศ.2536
วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2538
ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538
อ.ว.เวชศาสตร์ตรอบครัว แพทยสภา พ.ศ . 2545
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา พ.ศ. 2547
ประกาศนียบัตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 19/2 พ.ศ.2548
อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา พ.ศ.2548
Fellow International College of Surgeons
FRCST,FICS,FIMS

ประสบการณ์
- กรรมการผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย(พ.ศ.2546-2547)
- กรรมการกลางชมรมประสาทศัลยศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(พ.ศ.2549-2550)
- กรรมการกลางสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(พ.ศ.2549-2551)