5. รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

president@kku.ac.th

กรรมการที่ปรึกษา