ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
กรรมการที่ปรึกษา

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
กรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌมะปุระ
กรรมการที่ปรึกษา

นพ. วราวุธ กิตติวัฒนากูล
รองประธานวิชาการ

รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ
ปฏิคมและเหรัญญิก

รศ.อรุณศรี ปรีเปรม
ประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม
กรรมการกลาง

ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ
กรรมการกลาง