arunsri

ชื่อนามสกุล อรุณศรี ปรีเปรม (Aroonsri Priprem) รหัสประจำตัวนักวิจัยแห่งชาติ 37-30-0029
ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ระดับ 9
หน่วยงานที่สังกัดและที่อยู่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002 โทร (043) 362092
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ปี พ . ศ . ที่จบ สถานศึกษา
ภ . บ . 2525 มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. 2534 The Robert Gordon University , U.K.
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญและความสนใจเป็นพิเศษ
การเตรียมผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง การศึกษาการซึมผ่านผิวหนัง ระบบนำส่งยาและเครื่องสำอาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ หลักวิธีการผลิตที่ดีในการเตรียมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและ
งานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- นักวิจัยหลังปริญญาเอกแลกเปลี่ยนด้วยทุน NRCT-JSPS ให้ไปทำการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นผู้ร่วมโครงการและได้นำผลงานไปเผยแพร่ 1 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2536)
- หัวหน้าโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยที่ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 3 ทุนและดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วทั้งสิ้น มีการนำผลงานวิจัยไปลงเผยแพร่จากทุนทั้ง 3 ทุนนั้นรวมแล้ว 3 เรื่อง (ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2542)
- หัวหน้าโครงการทุนอุดหนุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน
ด้านเภสัชศาสตร์ทำการวิจัยหลังปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา
โดยเป็นมีอาจารย์ชาวไทยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมโครงการ ไปทำการวิจัยเกี่ยวกับไลโปโซมในระบบนำส่งยาและ
ได้ผลงานตีพิมพ์ 1 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2541)
-ผู้ประสานงานและร่วมโครงการศึกษาดูงานในสหรัฐอเมริกาเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายวิจัยนาโนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการสนับสนุน
ของเครือข่ายวิจัยนาโนเทคโนโลยี (กายภาพ)ซึ่งมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำด้วยทุน สกอ (ปี พ.ศ. 2547)
- รองคณบดี(และ/หรือรักษาการรองคณบดี)ฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระหว่าง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2545 รวมเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 8 ปี)
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ฯ มหาวิทยามหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2545-2547)
ประสบการณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนที่สำคัญ
การเป็นวิทยากรติดตามการพัฒนา OTOP ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ปี พ.ศ. 2546)
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
Priprem, A. , Chitropas, P., Ponjanyakul, T., Eiamtrakarn, S., Ratchatawijin, M. (1995) Comparison of Sodium Hypochlorite Formulations: Chemical and Microbiological Evaluation. Mahidol J. Pharm. Sci. 22(4): 131-136.
Priprem A., Mahaisavariya P., Noppawingyoowong C., Sujja-areevath J. & Laopaiboon M., (1999). A Dithranol Ointment for Plaque-Type Psoriasis : Preparation and Evaluation. KKU Research Journal. 4(2): 82-90 .
Priprem, A ., Rahman, Y. E., Juhn, S. K., Lakkaraju, A., & Pituksuteepong, T. (1999). A Liposome – Encapsulated Ampicillin. Mahidol Journal. 6(1): 55-57.
Priprem, A. , Mahaisavariya, P., Noppawinyoowong, C., Sujja-areevath, J., Laopaiboon, M. (1999) A dithranol ointment for plaque-type psoriasis : preparation and evaluation. KKU Reseach Journal 4(2):82-88.
Ruangviriyachai, C., Priprem A ., Limpongsa A., (2000). Stabilization of Ascorbic Acid by Pyoverdin PaII, Journal of The National Research Council of Thailand . 32(1): 1-16.
Pongjanyakul T., Prakongpan S. & Priprem A ., (2000). Permeation Studies Comparing Cobra Skin with Human Skin Using Nicotine Trandsdermal Patches. Drug Development and Industrial Pharmacy. 26(6): 635-642.
Ponjanyakul, T. Prakongpan, S., Priprem, A. (2000) Permeation studies comparing Cobra skin with human skin using nicotine transdermal patches. Drug Development and Industrial Pharmacy. 26(6): 635.
Kuharojananon, S., Priprem, A. , Chaiyakum, A., Soontornpas, C. (2001) A Comparison of Medication Errors Before and After Implementation of a Unit Dose Drug Distribution System in a Medicine Ward. KKU Research Journal (GS) 1(1): 25-37.
Pongjanyakul, T., Prakongpan, S., Panomsuk, S. Puttipatkhachorn, S., Priprem, A. (2002) Shed king cobra skins as model membranes for in vitro nicotine permeation studies. Journal of Pharmacy and Pharmacology 54(10): 1345-1350.
Pongjanyakul, T., Prakongpan, S., Priprem, A. (2002) Permeation Studies comparing Cobra Skin with Human Skin using Nicotine Transdermal Patches. Drug Development and Industrial Pharmacy. 26(6): 635-642.
Pongjanyakul, T., Prakongpan, S., Priprem, A. (2003) Acrylic matrix type nicotine transdermal patches : in vitro evaluations and batch-to-batch uniformity. Drug Development and Industrial Pharmacy. 29(8) : 843-853.
Priprem, A. , Ruangviriyachai, C., Chancham, P. (2003) Effect of sterilization on Iron-siderophore complexation. KKU Research Journal. 8(1): 63-70.
Priprem, A ., Pongjanyakul, T., Chitropas, P. (2004) Permeation barrier from shed snake skin of king cobra. KKU Research Journal. 9(2): 4-10.
Chitropas, P., Priprem, A., Siri, B., Khamlert, C., Sripanidkulchai, B. (2004) Factors affecting antioxidation and gamma-oryzanol in developed Hom Dok Mali 105 rice bran tablets. KKU Research Journal. 9(2): 59-67.
Puttipipatkhachorn, S., Pongjanyakul, T., Priprem, A . (2005) Molecular interaction in alginate beads reinforced with sodium starch glycolate or magnesium aluminium silicate, and their physical characteristics. International Journal of Pharmaceutics. 293, 51-62.
Pongjanyakul, T., Prakongpan, S., Rungsardthong, U., Chancham, P., Priprem A. (2005) Characteristics and in vitro release of dextromethorphan resinates. Powder Technology. 152, 100-106.
Pongjanyakul, T., Puttipipatkhachorn, S., Priprem, A . (2005) Influence of magnesium aluminium silicate on rheological, release and permeation characteristics of diclofenac sodium aqueous gels in-vitro. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 57: 429-434.
Sutthiparinyanont, S., Ruangviriyachai, C., Priprem, A., Chanthai, S. (2005) Effect of Pseudomonas putida siderophore on plasma iron. KKU Research Journal (GS). 5(2): 74-79.
Pongjanyakul, T., Priprem, A ., Chitropas, P., Puttipipatkhachorn, S. (2005) Effect of polysulfonate resins and direct compression filler on multiple unit sustained release dextromethorphan resinate tablets. AAPS PharmSciTech 6(2) : E191-7.
PRESENTATIONS in Conferences/Symposium/Seminar
Priprem, A. , Chitropas, P., Eiamtrakarn, S., Ratchatawijin, M. (1995) Storage of 0.5% Sodium Hypochlorite Solutions. Srinagarind Med. J. 10(4): 358-9.
Ruangviriyachai, C., Priprem, A., & Limpongsa, E. (1998). Effect of a Siderophore on Ascorbic Acid Stability. Proceeding of the Fourth Joint Seminar on Drug Delivery through Biopharmaceutical Sciences. 64-70.
Ruangviriyachai, C., Priprem, A. , Limpongsa, E. (1998) Effect of a siderophore on ascorbic acid stability. Proceedings of the Fourth Joint Seminar of the NRCT-JSPS Core University System in Pharmaceutical Sciences, Songkla: Thailand . 64-70.
Priprem A ., Photipakdee P., Uraiwand K., & Chouwsrikul W. (1999). Pilocarpine : Use for Reduction of Xerostomia During Head and Neck Radiotherapy. การประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจำปี 2542 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มเภสัชกรอุตสาหกรรม และกลุ่มเภสัชกรการตลาด กรุงเทพฯ วันที่ 24 -26 มีนาคม พ . ศ . 2542, 195.
Sitpuripreecha, C., Purpermpoonsiri, U., Sila-on, W. and Priprem, A . (1999). Calcium Hypochlorite: Bactericidal Activity Upon Storage, การประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจำปี เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มเภสัชกรอุตสาหกรรม และกลุ่มเภสัชกรการตลาด กรุงเทพฯ วันที่ 24 -26 มีนาคม พ . ศ . 2542, 208.
Priprem, A . and Puapermpoonsiri, U. (1999). Comparison of In-use Concentration of Sodium and Calcium Hypochlorites, การประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจำปี 2542 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มเภสัชกรอุตสาหกรรม และกลุ่มเภสัชกรการตลาด กรุงเทพฯ วันที่ 24-26 มีนาคม , 209.
Priprem A. (1999) Thai University Autonomy : Its Impact on Academic Reformation. Proceeding of the fifth UNESCO-ACEID International Conference, Bangkok Thailand , 13-19 December, 1999, 100.
Tattawasart, A., Wongpanich, V., Priprem, A. (2001) Development of Pharmaceutical Excipients from Sunflower stalks. Proceedings of the Pharma Indochina II. Hanoi : Vietnam . 253.
Noppawinyoowong, C., Sujja-areevath, J. Srisangchun, J. Sirisantragul, C., Limwattananon, C., Priprem, A. (2001) An Oral Solution of Extemporaneous Diazepam: Preparation from Injection. Proceedings of the Pharma Indochina II. Hanoi : Vietnam . 417-421.
Pongjanyakul, T., Prakongpan, S., Priprem, A. (2001) Lot-to-lot Uniformity of Acrylic-matrix-type Nicotine Transdermal Patches. Proceedings of the Pharma Indochina II. Hanoi : Vietnam . 441-446.
Priprem, A. , Seabsoh, W., Promarak, T., Satayavongthip, W. (2002) Development of Pharmacy and Public Health Services through Community-based Teaching and Learning. Proceedings of the International Conference on Higher Education for the 21st Century. Sarawak: Malaysia . (24-26 Sept) p66.
Tangsitchanakul, J., Priprem, A. , Chaiyakum, A. (2002) Medication Errors of Chemotherapy in a Hospital. (Abs) The First Graduate Research Symposium of the Pharmaceutical Education Development Consortium, August 19, Pitsanulok: Thailand . p29.
Sripanidkulchai, B., Sirisantragul, W., Priprem, A. , Chalorkpunrut, P. Wirojanagud, W. (2003) Potential Contamination of Heavy Metals in Fish along the Pong and Chi rivers. Proceedings of the First International Symposium on Southeast Asian Water Environment. Bangkok (23-25 Oct) p84-92.
Priprem, A. (2003) Pharmacy Education Thailand . in the WHORegional Conference on the Development of Pharmacy Curriculum in Asia and Western Pacific. Penang (20-23 Oct).
Ponjanyakul, T., Puttipipatkhachorn, S., Priprem, A. (2003) Characterization of Diclofenac Calcium-alginate Beads incorporating Water-soluble Polymers. Proceedings of the 14th International Symposium on Microencapsulation. Singapore (4-6 Sept) p65-66.
Sripanidkulchai, B., Sirisantragul, W., Priprem, A. , Wangboonsakul, J., Tattawasart, U., Chantaranothai, P. (2003) Antioxidants of some local plants surveyed at Phywiang district, Khon Kaen. Proceedings of the VII International Congress “Phytopharm 2003″. St. Petersberg: Russia . (3-5 July).
Rungsardthong, U., Chitropas, P., Chancham, P., Kessomboon, N., Daosodsai, P., Priprem, A. , Sripanidkulchai, B. (2003) Status of Herbal Production in Khon Kaen Thailand . Proceedings of the Pharma Indochina III. Bangkok : Thailand . p6.
Priprem, A. , Tangsitchanakul, J., Chaiyakum, (2003 ) A. Medication Errors of Injectable Cytotoxic Drugs used in In-patient Wards. Proceedings of the Pharma Indochina III. Bangkok : Thailand . p69.
Priprem, A. , Prakongpan, S., Pongjanyakul, T. (2003) Shed Snake Skins as a nicotine permeation barrier. Proceedings to the First Internation Congress on Molecular Biopharmaceutics. Hawaii : Drug Delivery Foundation. (22-24 Jan) p108.
Sripanidkulchai, B., Sirisantragul, W., Priprem, A. , Chalorkpunrut, P. Wirojanagud, W. (2003) Potential Contamination of Heavy Metals in Fish along the Pong and Chi rivers. Proceedings of the First International Symposium on Southeast Asian Water Environment. Bangkok (23-25 Oct) p 84-92.
Priprem, A. (2003) Pharmacy Education Thailand . in the WHORegional Conference on the Development of Pharmacy Curriculum in Asia and Western Pacific. Penang (20-23 Oct).
Ponjanyakul, T., Puttipipatkhachorn, S., Priprem, A. (2003) Characterization of Diclofenac Calcium-alginate Beads incorporating Water-soluble Polymers. Proceedings of the 14th International Symposium on Microencapsulation. Singapore (4-6 Sept) p65-66.
Sripanidkulchai, B., Sirisantragul, W., Priprem, A. , Wangboonsakul, J., Tattawasart, U., Chantaranothai, P. (2003) Antioxidants of some local plants surveyed at Phywiang district, Khon Kaen. Proceedings of the VII International Congress “Phytopharm 2003″. St. Petersberg: Russia . (3-5 July).
Rungsardthong, U., Chitropas, P., Chancham, P., Kessomboon, N., Daosodsai, P., Priprem, A. , Sripanidkulchai, B. (2003) Status of Herbal Production in Khon Kaen Thailand . Proceedings of the Pharma Indochina III. Bangkok : Thailand . p6.
Priprem, A. , Tangsitchanakul, J., Chaiyakum, (2003 ) A. Medication Errors of Injectable Cytotoxic Drugs used in In-patient Wards. Proceedings of the Pharma Indochina III. Bangkok : Thailand . p69.
Priprem, A. , Prakongpan, S., Pongjanyakul, T. (2003) ShedSnake Skins as a nicotine permeation barrier. Proceedings to the First Internation Congress on Molecular Biopharmaceutics. Hawaii : Drug Delivery Foundation. (22-24 Jan) p108.
Priprem, A. , Seabsoh, W., Promarak, T., Satayavongthip, W. (2002) Development of Pharmacy and Public Health Services through Community-based Teaching and Learning. Proceedings of the International Conference on Higher Education for the 21st Century. Sarawak: Malaysia . (24-26 Sept) p66.
Tangsitchanakul, J., Priprem, A. , Chaiyakum, A. (2002) Medication Errors of Chemotherapy in a Hospital. (Abs) The FirstGraduate Research Symposium of the Pharmaceutical Education Development Consortium, August 19, Pitsanulok: Thailand . p29.
Priprem, A ., Maensiri, S., Pongjanyakul, T., Rungsardthong, U, Naunsing, W. Amornkitbamrung, V. (2004) Drug-PEO nanoparticles by Electrospinning. In 12 th International Pharmaceutical Technology Symposium, 12-15 September 2004, Istanbul , Turkey.pp.87-90.
Priprem, A ., Chitropas P., Mahakunakorn P., Khamlert C., Sripanidkulchai B. (2004) Study on Antioxidant of Extracts from Rice Bran Tablets compared with others. 30 th Congress onScience and Technology of Thailand , 19-21 October 2004, Bangkok . p197.
Sutthiparinyanont S., Ruangviriyachai C., Priprem, A ., Chanthai S. (2004) Study on Malondaldehyde analysis for determination of iron in plasma in presence of siderophore. 30 th Congress on Science and Technology of Thailand , 19-21 October 2004, Bangkok . p93.
Khamlert C., Priprem A. , Chitropas P., Siri B. (2004) Comparison of antioxidative effects of soft rice bran after pre-treatment and stabilization. 16 th Annual Conference of BiotechnologyAssociation of Thailand . 12-15 December 2004. Phitsanulok, p19.
Sutthiparinyanont S., Ruangviriyachai C., Priprem, A ., Chanthai S. (2004) Pseudomonas putida : produced siderophore and lipid peroxidation. 16 th Annual Conference of Biotechnology Association of Thailand . 12-15 December 2004. Phitsanulok, p39.
Rungsardthong U. , Chitropas P., Priprem A. (2004) Development of Rice Bran as nutraceutical products. 10 th World Congress on Clinical Nutrition. Nov 30- Dec 3, 2004. Phuket, pP204.
Priprem A. (2004) Briding Education to Community PracticeSkills at Khon Kaen University . EDU-COM 2004. Khon Kaen, p11.
Priprem A. , Pratontep S., Rungsardthong U., Pongjanyakul T., Chitropas P., Khamlert C. (2005) Nanostructures of Shed King Cobra Skin and Permeation of Parabens. Third International Nanomedicine and Drug Delivery Symposium. Baltimore , U.S.A. p97.
Priprem, A., Pongjanyakul, T.,Chitropas, P., Khamlert C. (2005) Scale region of shed king cobra skin for in-vitro permeation study. Biothailand 2005. Bangkok , Thailand . P27.Chitropas, P., Priprem, A., Khamlert, C., Radapong, S., Sripanidkulchai, B. (2005) Stability of a developed rice bran tablet. Biothailand 2005. Bangkok , Thailand . P202.
Priprem, A., Chitropas, P., Phadungkit, M., Khamlert C., Sutthiparinyanont, S. (2005) A tablet formula of Phyllanthus spp.extract : Formulation and Evaluation. Biothailand 2005. Bangkok , Thailand . P80.
บทความทางวิชาการ
อรุณศรี ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, บังอร ศรีพานิชกุลชัย (2548) รำข้าวที่มีคุณภาพ : คุณค่าต่อสุขภาพ วารสารศูนย์บริการวิชาการ 13(3)
4-9.