warinthornตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
วุฒิการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537
แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยา พ.ศ. 2541
Research fellowship, UCSD Medical Center , San Diego , California มีนาคม 2546-สิงหาคม 2547
สถานที่ทำงาน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์ทำงาน
- ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์แพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 7