ประชุมวิชาการ Neuroscience Research Symposium 2009

nna2
วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักการและเหตุผล
กลุ่มวิจัยและพัฒนา เฉพาะทางด้านปร ะสาทวิทยาศาสตร์?มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาวิจัย เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้?ด้านประสาทวิทยาศาสตร์มีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆอย่างบูรณาการทั้งในระดับ คณะมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ?รวมถึงให้มีความร่วมมือในด้านการผลิตบัณฑิตและการศึกษาวิจัยร่วมแบบเครือข่ายบูรณาการระหว่างสถาบันทั้งภายใน และต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัยเฉพาะทางด้านระบบประสาทวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนงานทางด้านการวิจัยและความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์
3. เพื่อฝึกให้นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รู้จักเทคนิคและแนวทางในการนำเสนอผลงานวิจัย
4. เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์

Comments are closed.