ภาพกิจกรรมสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ หน่วยเวชกรรมสังคมบริการ

ผลการดำเนินงาน งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

1.โครงการการประชุมวิชาการและตรวจสุขภาพพิเศษ
โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต สำหรับประชาชนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดขอนแก่น
ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 200 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
การบริหารจัดการ
1. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต
2. การตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นโดยแพทย์
3. การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
4. แจกเอกสารความรู้สุขภาพ
5. ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย

2. โครงการ การให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การเคลื่อนไหวผิดปกติ ปวดศีรษะ และสมองเสื่อม
สำหรับประชาชนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 สิงหาคม 2550 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดขอนแก่นที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 200 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา และงานเวชกรรมสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น
3. แม่บ้านมหาดไทย จังหวัดขอนแก่น
การบริหารจัดการ
1. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง เคลื่อนไหวผิดปกติ ปวดศีรษะ และสมองเสื่อม
2. การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
3. แจกเอกสารความรู้สุขภาพ
4. ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

3.โครงการ การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก
วันที่ 21 กันยายน 2550 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น
การบริหารจัดการ
1. บรรยายทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ
2. จัดนิทรรศการให้ความรู้
3. ประเมินผลการจัดโครงการ

4.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่องการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นในชุมชน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550 ณ ศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 400 คน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล (รศ.สมศักดิ์ เทียมเก่า)
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (.เสาวนันท์ บำเรอราช )
3. หัวหน้างานเวชกรรมสังคม (นางกาญจนศรี สิงห์ภู่)
การบริหารจัดการ
1. การตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นโดยแพทย์
2. การให้คำปรึกษาเฉพาะโรคเป็นรายบุคคล
3. การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
4. แจกเอกสารความรู้สุขภาพ
5. ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย

Comments are closed.