วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 18

วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2566)
รายละเอียด
รายละเอียด 1.บทความพิเศษ_สมศักดิ์ เทียมเก่า
2.บทความพิเศษ_2.สมชัย บวรกิตติ
3.บทความพิเศษ_3. สมชัย บวรกิตติ
4.Original_4.อภิฤดี พาผล
5.Original_5.วิลาวัลย์ วีระอาชากุล
6.Topic Review_6.ศ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
7.Topic Review_7.ปัทมาภณ์ นัทธี
8.นานาสาระ_สมศักดิ์ เทียมเก่า
9.นานาสาระ_สมศักดิ์ เทียมเก่า
10.นานาสาระ_สมศักดิ์ เทียมเก่า
11.นานาสาระ_สมศักดิ์ เทียมเก่า
12.นานาสาระ_สมศักดิ์ เทียมเก่า
13.นานาสาระ_สมศักดิ์ เทียมเก่า
14.นานาสาระ_สมศักดิ์ เทียมเก่า
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความลงตีพิมพ์วารสาร

Leave a Reply