เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหม่

Link Web New

เริ่มใช้เว็บไซต์สมาคมฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…

http://neuro.prosdev.net

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณรัตนา ปัญจะพันดอน

โทร. 043-363198, 080-4106669

โทรสาร. 043-202628

E- mail : lratta@kku.ac.th

Leave a Reply