วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 17

วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2565)
รายละเอียด 1.Original_1 ปทิตตา ทรวงโพธิ์
2.Original_2 ศุภณัฐ วีระอาชากุล
3.Original_3 อนุชิต พันธ์ุคงทรัพย์
4.Topic_1 ศิริพร เทียมเก่า
5.Topic_2 สุภัทรา ปุญญนิรันดร์
6.Topic_3 สุมัณฑนา ตันประยูร
7.Topic_4 จันทร์ทิพย์ คำแหง
8.Topic_5 พนธพันธ์ พลเยี่ยม
9.นานาสาระ ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
10 Short Communication สมชัย บวรกิตติ
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
2.Original_1 ศุภณัฐ วีระอาชากุล
2.Original_2 ปฏิมาภรณ์ กรมรินทร์
3.Topic สมศักดิ์ เทียมเก่า
4.บทความพิเศษ สมชัย บวรกิตติ
5.บทความพิเศษ สมชัย บวรกิตติ
6.Short Article สมชัย บวรกิตติ
7.บทปกิณกะ สมชัย บวรกิตติ
8.บทปกิณกะ สมชัย บวรกิตติ
9.บทปกิณกะ สมศักดิ์ เทียมเก่า
10.บทปกิณกะ ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2565)
รายละเอียด
1.Original_1 วรุตม์ ชมภูจันทร์
2.Original_2 วันดี แก้วเฮียง
3.Topic อภิฤดี พาผล
4.บทปกิณกะ_1 สมศักดิ์ เทียมเก่า
5.บทปกิณกะ_2 สมศักดิ์ เทียมเก่า
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)
รายละเอียด 1.Recent Advance_1 Hai Ha Nguyen
2.Original_2 กิตติมา ดงอุทิศ
3.Original_3 สุนันทา รินทวุฒิ
4.Original_4 รัตนา อินทะผิว
5.Topic Review_5 ศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย
6.Topic Review_6 ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตต์
7.Letter to the Editor_7 สมศักดิ์ เทียมเก่า
8.Letter to the Editor_8 สมชัย บวรกิตติ
9.บทปกิณกะ_9 สมชัย บวรกิตติ
10.บทความพิเศษ_10 Sirirurg Songsivilai

Leave a Reply