รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัยกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 3-12-2561

Leave a Reply