ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
1. น.ส. พรพิมล พรมทา
2. น.ส. วรารัตน์ พัสดร
3. น.ส. ศุภรัตน์ คลังกลาง
4. น.ส. รุ้งนภาพร ภูชาดา
5. น.ส. สุธาพร คันธารส
6. น.ส.อนงค์ศรี คำภา
7. น.ส. กนกวรรณ วงศ์พระลับ
8. น.ส. อรุโณทัย ต้นกันยา
9. น.ส. ธิดารัตน์ ประทุมชัย
10.นาย ปรัสนพงษ์ ภูเกิดพิมพ์
11.น.ส. พรสวรรค์ ทองพลับ
12. น.ส. วนิดา ดอนน้อย
13.น.ส. จิตรลดา ตูมโฮม
14. น.ส. สุทธิดา คงเลิศกิตติ
15. น.ส.ปัณชญา คำจำปา
16. น.ส. อริษรา โพธิ์ศรี
17. น.ส. อมรรัตน์ เมืองขวา
18. น.ส. ณิชานันทน์ สอนเต็ม
19. น.ส. จีระภา ศรีสุพัฒน์
20. น.ส. ปาจรีย์รักษ์ ถนอมทรัพย์
21. นาย ชวนากร ภูสิลิตร์ฺ

กรุณา รายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที เริ่มเวลา 13.00 น. ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply