วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 6

วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2554)
รายละเอียด :บทนำ Recent Advance Original Article1 Original Article2 Original Article3 Original Article4 Original Article5 Topic Review Interesting Case Journal Reading FAQ นานาสาระ Neuroscience IT Zone Image Quiz คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2554)
รายละเอียด:บทนำ 1.ความสำเร็จโครงการพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track 2โครงการพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track 3.Risk Factors of Vascular Dementia 4.Preventive Strategies of Dementia 5.Stem Cells and Stroke 6.Recurrent Ischemic Stroke in Srinagarind Hospital 7.อัลตร้าซาวด์กับโรคหลอดเลือดสมอง 8.นักกายภาพบำบัดกับโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 9.Common Problem in Epilepsy Service 10.ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการให้บริการโรคลมชักในภาคอีสาน 11.ปัญหาการใช้ยากันชักที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 12.การพัฒนาเครือข่ายการให้บริการผู้ป่วยโรคลมชัก 13.การเลือกใช้ยากันชักในผู้ป่วยโรคลมชักอย่างเหมาะสม 14.Management of Status Epilepticus in Adult 15.Management of Status Epilepticus in Children 16.Role of Noninvasive Brain Stimulation in Epilepsy 17.เราได้เรียนรู้อะไรจากผู้ป่วยโรคลมชัก 18.การคุมกำเนิดในผู้หญิงโรคลมชัก 19.Management of Common Facial Pain 20.Common Pitfalls in Myasthenia Gravis 21.Pharmacological Management of Parkinson?s Disease 22.How to Implement Parkinson?s Disease Guideline 23.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง 24.ผลของกลิ่นนํ้ามันหอมระเหยที่ให้ด้วยการสูดดม ต่อการทำงานของสมอง 25.พัฒนาการให้บริการระบบช่องทางด่วนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ 26.การวางแผนจำ?หน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน 27.โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ป่วย 28.โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รพ.มหาสารคาม 29.โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รพ.ร้อยเอ็ด 30.เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 31.กิจกรรมการพยาบาล และการเตรียมความพร้อมญาติ 32.โครงการการพัฒนาการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 33.ขยับกาย…บ๊ายบายข้อติด 34.การพัฒนาระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง 35.The potential neuro-protective and the cognitive enhancing effect 36.Screening for antioxidant and anti-neuropathy effects 37.Evaluation of neuroprotective properties of Passiflora foetida 38.Study the potential of Phyllanthus amarus to mitigate 39.The effect of Moringa oleifera Lam 40.Moringa oleifera improves peripheral neuropathy 41.Bombyx mori extract enhances motor cortex thickness 42.Mulberry fruit protects against brain damage in hippocampus 43.Anethum graveolens mitigates learning and memory 44

วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2554)
รายละเอียด :บทนำ Recent Advances Original Article Topic Review Interesting Case Journal Reading FAQ นานาสาระ Neuroscience IT Zone Image Quiz

วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2554)
รายละเอียด บทนำ Recent Advance Original Article Topic Review Interesting Case Journal Reading FAQ นานาสาระ Neuroscience IT Zone Image Quiz

Leave a Reply