Archive for the ‘ภาพกิจกรรม’ Category

ภาพงานประชุม

ประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2552

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

ภาพกิจกรรมสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ หน่วยเวชกรรมสังคมบริการ

ผลการดำเนินงาน งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

1.โครงการการประชุมวิชาการและตรวจสุขภาพพิเศษ
โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต สำหรับประชาชนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดขอนแก่น
ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 200 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
การบริหารจัดการ
1. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต
2. การตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นโดยแพทย์
3. การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
4. แจกเอกสารความรู้สุขภาพ Read the rest of this entry »