ข่าวสารสมาคม

การประชุมวิชาการ I-SAN STROKE NETWORK ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

การประชุมวิชาการ I-SAN STROKE NETWORK ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2562
ณ ห้องบรรยาย 1,2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#ฟรี ค่าลงทะเบียน
หมดเขตรับสมัคร 30 สิงหาคม 2562

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsLPf2EB5z4AWG4xy296Jn160q0ENmLZqfq9hQLJeqt-hfhQ/viewform/a>

ดาวน์โหลดหนังสืออนุมัติโครงการ และหนังสือเชิญประชุมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1SEFGBfkMDgrRkn_Phy_PAkDZW_b-T8P-?usp=sharing/a>

ดาวน์โหลดตารางวันและเวลาการประชุม ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/12uOjXsDYa7b8WARIyV8plqJ_fCArFNP7?usp=sharing/a>


ประกาศ การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมานั้นจะสิ้นสุดการรับรองคุณภาพในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพใหม่อีกครั้ง โดยบรรณาธิการวารสารจะต้องส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 (URL ของระบบการประเมินคุณภาพวารสารออนไลน์ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) โดยภายหลังการประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ? 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า วารสารกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 สามารถขอรับการประเมินได้ใหม่เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปี (2564 และ 2565) โดยในการประเมินครั้งนี้ ศูนย์ TCI ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินใหม่ดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/2561/Sep-3/News.html/a>


การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 18 North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2017

การประชุมวิชาการประจำปี 2560
ครั้งที่ 18
สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2017
วันที่ 27-29 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 และบรรยาย 2
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบสมัครและกำหนดการประชุม

อนุมัติโครงการจัดประชุม

ฟรี ค่าลงทะเบียน หมดเขตรับสมัครลงทะเบียน วันที่ 22 กันยายน 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณรัตนา ปัญจะพันดอน

โทร. 043-363198, 080-4106669

โทรสาร. 043-202628

E- mail : lratta@kku.ac.th

หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Fan Page : หมอสมศักดิ์

อ่านต่อ »


การประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 17 เรื่อง 17th North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2016

การประชุมวิชาการประจำปี 2559
ครั้งที่ 17
สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง 17th North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2016
วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 และบรรยาย 2
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบสมัคร

กำหนดการประชุม

อนุมัติโครงการจัดประชุม

ฟรี ค่าลงทะเบียน หมดเขตรับสมัครลงทะเบียน วันที่ 29 มกราคม 2559

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณรัตนา ปัญจะพันดอน

โทร. 043-363198, 080-4106669

โทรสาร. 043-347542

E- mail : lratta@kku.ac.th

อ่านต่อ »


บทความใหม่

ผลงานทางวิชาการ

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า