ข่าวสารสมาคม

เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหม่

Link Web New

เริ่มใช้เว็บไซต์สมาคมฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…

http://neuro.prosdev.net

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณรัตนา ปัญจะพันดอน

โทร. 043-363198, 080-4106669

โทรสาร. 043-202628

E- mail : lratta@kku.ac.th


ประกาศ การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมานั้นจะสิ้นสุดการรับรองคุณภาพในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพใหม่อีกครั้ง โดยบรรณาธิการวารสารจะต้องส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 (URL ของระบบการประเมินคุณภาพวารสารออนไลน์ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) โดยภายหลังการประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ? 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า วารสารกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 สามารถขอรับการประเมินได้ใหม่เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปี (2564 และ 2565) โดยในการประเมินครั้งนี้ ศูนย์ TCI ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินใหม่ดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/2561/Sep-3/News.html/

kostenlose porno
milk pasteurizer


การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 22 North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2020

การประชุมวิชาการประจำปี 2563
“3rd Regional Thai Neurology Network Meeting & 22th North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2020″
สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมมอดินแดง และ ห้องประชุมมิตรภาพ
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบสมัคร และ สมัครประชุม

อนุมัติโครงการจัดประชุม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ได้ที่นี่

สมัครออนไลน์ ได้ที่

ฟรี ค่าลงทะเบียน หมดเขตรับสมัคร ลงทะเบียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณรัตนา ปัญจะพันดอน

โทร. 043-363198, 080-4106669

โทรสาร. 043-202628

E- mail : lratta@kku.ac.th

หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Fan Page : หมอสมศักดิ์

อ่านต่อ »


การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 16 เรื่อง “Neurology for Non-Neurologist”

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 16 เรื่อง “Neurology for Non-Neurologist”

ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 และบรรยาย 2
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Download ใบสมัคร คลิก
Poster งานประชุมวิชาการ


บทความใหม่

ผลงานทางวิชาการ

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า